تبلیغات
صدای خسته - بهترین اشعار برای تو که نیستی
 
صدای خسته
هان مشو نومید چون واقف نه‌ای از سر غیب باشد اندر پرده بازی‌های پنهان غم مخور
دوشنبه 4 فروردین 1393 :: نویسنده : رسول جعفری

به شانه هایم زدی تا تنهاییم را تکانده باشی. به چه دل خوش کردی؟ تکاندن برف از شانه های آدم برفی

مرا هزار امید است و هر هزار تویی

                               شروع شادی و پایان انتظار تویی

بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت

                               چه بود غیر خزانها اگر بهار تویی

دلم ز هرچه به غیر از تو بود خالی ماند

                               در این سرا تو بمان ! ای که ماندگار تویی

شهاب زود گذر لحظه های بوالهوسی است

                               ستاره ای که بخندد به شام تار تویی

جهانیان همه گر تشنگان خون منند

                               چه باک زان همه دشمن، چو دوستدار تویی

دلم صراحی لبریز آرزومندی است

                               مرا هزار امید است و هر هزار تویی

 

سیمین بهبهانی


ای نازنین !‌ نگاه روان پرور تو کو ؟

                                     وان خندهٔ ز عشق پیام آور تو کو ؟

ای آسمان تیره که اینسان گرفته ای

                                     بنما به من که ماه تو کو ؟ اختر تو کو ؟

ای سایه گستر سر من ،‌ ای همای عشق

                                    از پا فتاده ای ز چه ؟ بال و پر تو کو ؟

ای دل که سوختی به بر جمع ، چون سپند

                                   مجمر تو را کجا شد و خاکستر تو کو ؟

آخر نه جایگاه سرت بود سینه ام ؟

                                   سر بر کدام سینه نهادی سر تو کو ؟

ناز از چه کرده ای ، چو نیازت به لطف ماست ؟

                                   آخر بگو که یار ز من بهتر تو کو

سودای عشق بود و گذشتیم ما ز جان

                                  اما گذشت این دل سوداگر تو کو ؟

صدها گره فتاده به زلف و به کار من

                                  دست گره گشای نوازشگر تو کو ؟

سیمین !‌ درخت عشق شدی پاک سوختی

                                  اما کسی نگفت که خاکستر تو کو ؟

 

سیمین بهبهانی


 

چه گویمت ؟ كه تو خود با خبر ز حال منی

                               چو جان، ‌نهان شده در جسم پر ملال منی

جنین كه می گذری تلخ بر من، از سر قهر

                                گمان برم كه غم انگیز ماه وسال منی

خموش و گوشه نشینم، مگر نگاه توام

                                لطیف و دور گریزی، مگر خیال منی

ز چند و چون شب دوریت چه می پرسم

                                 سیاه چشمی و خود پاسخ سوال منی

چو آرزو به دلم خفته ای همیشه و حیف

                                 كه آرزوی فریبنده ی محال منی

هوای سركشی ای طبع من، ‌مكن! كه دگر

                                 اسیر عشقی و مرغ شكسته بال منی

 

سیمین بهبهانی
گفتا که می بوسم تو را، گفتم تمنا می کنم

                                 گفتا اگر بیند کسی، گفتم که حاشا می کنم

گفتا ز بخت بد اگر، ناگه رقیب آید ز در

                                 گفتم که با افسونگری، او را ز سر وا می کنم

گفتا که تلخی های می گر نا گوار افتد مرا

                                 گفتم که با نوش لبم، آنرا گوارا می کنم

گفتا چه می بینی بگو، در چشم چون آیینه ام

                                 گفتم که من خود را در آن عریان تماشا می کنم

گفتا که از بی طاقتی دل قصد یغما می کند

                                 گفتم که با یغما گران باری مدارا می کنم

گفتا که پیوند تو را با نقد هستی می خرم

                                 گفتم که ارزانتر از این من با تو سودا می کنم

گفتا اگر از کوی خود روزی تو را گفتم برو

                                 گفتم که صد سال دگر امروز و فردا می کنم

 

سیمین بهبهانی


بگذار که درحسرت دیدار بمیرم

                                    درحسرت دیدار تو بگذار بمیرم

دشوار بود مردن و روی تو ندیدن

                                     بگذار به دلخواه تو دشوار بمیرم

بگذار که چون ناله ی مرغان شباهنگ 

                                     در وحشت و اندوه شب تار بمیرم

بگذارکه چون شمع کنم پیکر خود آب

                                     در بستر اشک افتم و ناچار بمیرم

می میرم از این درد که جان دگرم نیست

                                     تا از غم عشق تو دگر بار بمیرم

تا بوده ام، ای دوست، وفادار تو بودم

                                     بگذار بدانگونه وفادار....  بمیرم .....

سیمین بهبهانیای رفته ز دل، رفته ز بر، رفته ز خاطر

                              بر من منگر تاب نگاه تو ندارم

بر من منگر زانکه به جز تلخی اندوه

                              در خاطر از آن چشم سیاه تو ندارم

ای رفته ز دل، راست بگو! بهر چه امشب

                              با خاطره ها آمده ای باز به سویم؟

گر آمده ای از پی آن دلبر دلخواه

                              من او نیم او مرده و من سایه ی اویم

من او نیم آخر دل من سرد و سیاه است

                              او در دل سودازده از عشق شرر داشت

او در همه جا با همه کس در همه احوال

                              سودای تو را ای بت بی مهر! به سر داشت

من او نیم این دیده ی من گنگ و خموش است

                             در دیده ی او آن همه گفتار، نهان بود

آن عشق غم آلوده در آن نرگس شبرنگ

                             مرموزتر از تیرگی ی شامگهان بود

من او نیم آری، لب من این لب بی رنگ

                             دیری ست که با خنده یی از عشق تو نشکفت

اما به لب او همه دم خنده ی جان بخش

                            مهتاب صفت بر گل شبنم زده می خفت

بر من منگر، تاب نگاه تو ندارم

                            آن کس که تو می خواهیش از من به خدا مرد

او در تن من بود و ندانم که به ناگاه

                            چون دید و چه ها کرد و کجا رفت و چرا مرد

من گور ویم و گور ویم، بر تن گرمش

                             افسردگی و سردی ِ کافور نهادم

او مرده و در سینه ی من، این دل بی مهر

                             سنگیست که من بر سر آن گور نهادم

 

سیمین بهبهانی


گر بوسه می خواهی بیا، یک نه دو صد بستان برو

                                   این جا تن بی جان بیا، زین جا سراپا جان برو

صد بوسه ی تر بَخْشَمَت، از بوسه بهتر بَخْشَمَت

                                   اما ز چشم دشمنان، پنهان بیا، پنهان برو

هرگز مپرس از راز من، زین ره مشو دمساز من

                                    گر مهربان خواهی مرا، حیران بیا حیران برو

در پای عشقم جان بده، جان چیست، بیش از آن بده

                                    گر بنده ی فرمانبری، از جان پی فرمان برو

امشب چو شمع روشنم، سر می کشد جان از تنم

                                    جان ِ برون از تن منم، خامُش بیا سوزان برو

امشب سراپا مستیم، جام شراب هستیم 

                                     سرکش مرا وَزْکوی من افتان برو؟ خیزان برو

بنگر که نور حق شدم، زیبایی ی مطلق شدم

                                     در چهره ی سیمین نگر، با جلوه ی جانان برو

سیمین بهبهانیکاش من هم، همچو یاران، عشق یاری داشتم
                                         خاطری می خواستم یا خواستاری داشتم

تا کشد زیبا رخی بر چهره ام دستی ز مهر،

                                         کاش، چون ایینه، بر صورت غباری داشتم

ای که گفتی انتظار از مرگ جانفرساتر است!

                                         کاش جان می دادم اما انتظاری داشتم.

شاخه ی عمرم نشد پر گل که چیند دوستی

                                         لاجرم از بهر دشمن کاش خاری داشتم

خسته و آزرده ام، از خود گریزم نیست، کاش

                                         حالت از خود گریزِ چشمه ساری داشتم.

نغمه ی سر داده در کوهم، به خود برگشته ام

                                         که به سوی غیر خود راه فراری داشتم،

محنت و رنج خزان این گونه جانفرسا نبود

                                          گر نشاطی در دل از عیش بهاری داشتم

تکیه کردم بر محبت، همچو نیلوفر بر آب

                                          اعتبار از پایه ی بی اعتباری داشتم

پای بند کس نبودم، پای بندم کس نبود

                                          چون نسیم از گلشن گیتی گذاری داشتم

آه، سیمین! حاصلم زین سوختن افسرده است

                                          همچو اخگر دولت ناپایداری داشتم!...

 

سیمین بهبهانی 

ستاره دیده فروبست و آرمید، بیا

                            شراب نور به رگ های شب دوید، بیا

ز بس به دامن شب اشک انتظارم ریخت

                            گل سپیده شکفت و سحر دمید، بیا

شهاب ِ یاد تو در آسمان خاطر من

                            پیاپی از همه سو خطّ زر کشید، بیا

ز بس نشستم و با شب حدیث غم گفتم

                            ز غصّه رنگ من و رنگ شب پرید، بیا

به وقت مرگم اگر تازه می کنی دیدار

                            بهوش باش که هنگام آن رسید، بیا

به گام های کسان می برم گمان که تویی

                            دلم ز سینه برون شد ز بس تپید، بیا

نیامدی که فلک خوشه خوشه پروین داشت

                            کنون که دست سحر دانه دانه چید، بیا

امیدِ خاطر ِ سیمین ِ دل شکسته تویی

                            مرا مخواه از این بیش ناامید، بیا 

یارب مرا یاری بده تا خوب آزارش کنم

هجرش دهم، زجرش دهم ،خوارش کنم ،زارش کنم


از بوسه های آتشین ، وز خنده های دل نشین

صد شعله در جانش زنم،صد فتنه در کارش کنم


در پیش چشمش ساغری گیرم ز دست دلبری

از رشک آزارش دهم ،از غصه بیمارش کنم


بذری به پایش افکنم ،گویم خداوندش منم

چون بنده در سودای زر،کالای بازارش کنم


گوید بیفزا مهر خود،گویم بکاهم مهر خود

گوید که کمتر کن جفا ، گویم که بسیارش کنم


هر شامگه در خانه ای،چابکتر از پروانه ای

رقصم بر بیگانه ای ، وز خویش بیزارش کنم


چون بینم آن شیدای من فارغ شد از سودای من

منزل کنم در کوی او ، باشد که دیدارش کنم


گیسوی خود افشان کنم،جادوی خود گریان کنم

با گونه گون سوگندها،بار دگر یارش کنم


چون یار شد، بار دگر کوشم به آزاری دگر

تا این دل دیوانه را راضی ز آزارش کنم


سیمین بهبهانینوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:35 ب.ظ

Reliable content. Kudos!
buying brand cialis online cialis daily new zealand buy cheap cialis in uk cialis side effects dangers cialis uk cialis official site cialis venta a domicilio cialis professional from usa order generic cialis online tesco price cialis
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:09 ق.ظ

Seriously a lot of fantastic facts.
cialis generico postepay walgreens price for cialis where to buy cialis in ontario cialis canada cialis generisches kanada cialis great britain buy cialis online cialis et insomni cialis et insomni achat cialis en itali
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:44 ق.ظ

You actually suggested this adequately.
buy viagra online cheap how buy viagra online buy viagra pills online how get viagra vigra viagra buy viagra pharmacy online viagra buy generic viagra how to buy generic viagra buy online pharmacy viagra side effects
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:40 ق.ظ

Terrific postings. Kudos.
cialis arginine interactio free generic cialis look here cialis order on line cialis herbs purchasing cialis on the internet where do you buy cialis cialis generico online cialis professional yohimbe buying brand cialis online cialis manufacturer coupon
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:22 ب.ظ

Awesome info. Appreciate it!
cialis 5mg billiger cialis vs viagra cialis online precios de cialis generico best generic drugs cialis cialis farmacias guadalajara buy cialis online cialis 10 doctissimo cialis canadian drugs generic cialis pill online
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:41 ق.ظ

Very well voiced truly! !
ordering viagra viagra online canadian pharmacy where to buy real viagra online viagra online pharmacy viagra to buy viagra generic sildenafil uk viagra online with prescription sildenafil sildenafil sildenafil online uk buy viagra online safe
دوشنبه 22 مرداد 1397 12:59 ب.ظ

Helpful tips. Appreciate it.
cialis savings card cialis coupon generic cialis at walmart cialis generisches kanada we choice cialis pfizer india generic low dose cialis cialis daily dose generic how to buy cialis online usa cialis generico en mexico cialis for sale
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:32 ق.ظ

Good information. Thanks!
trusted tabled cialis softabs tadalafil 5mg venta de cialis canada cialis kaufen bankberweisung we choice cialis uk we choice cialis pfizer india cialis generic tadalafil buy buy cialis cheap 10 mg cialis tablets for sale cialis rckenschmerzen
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:55 ب.ظ

Whoa loads of amazing information.
cialis 20mg cost of cialis per pill cialis 20mg how does cialis work cialis cipla best buy cialis 20 mg best price cialis tablets for sale cialis rezeptfrei cialis baratos compran uk cialis australian price
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:16 ق.ظ

Appreciate it, A good amount of knowledge!

buy viagra online no prescription uk sildenafil prices uk online pharmacy levitra get a prescription online for viagra viagra order online get a prescription for viagra online buy viagra online with prescription viagra online pharmacy uk sildenafil and viagra generic sildenafil citrate
جمعه 3 فروردین 1397 07:55 ب.ظ

Wow tons of valuable facts!
miglior cialis generico pastillas cialis y alcoho cialis online holland il cialis quanto costa cialis coupons printable cialis prices viagra vs cialis vs levitra only here cialis pills price cialis per pill cialis 20 mg best price
دوشنبه 28 اسفند 1396 01:30 ق.ظ

Very well spoken certainly. !
click here take cialis we choice cialis pfizer india cuanto cuesta cialis yaho best generic drugs cialis buy generic cialis canadian cialis cost of cialis per pill sublingual cialis online cialis dosage amounts cialis sans ordonnance
جمعه 17 آذر 1396 05:34 ب.ظ
Hi, i feel that i saw you visited my blog so i got here to go back
the want?.I'm trying to find issues to enhance my web site!I suppose its adequate to
use a few of your concepts!!
سه شنبه 7 آذر 1396 08:09 ب.ظ
آیا سایت شما صفحه تماس دارد؟ من زمان سختی دارم
پیدا کردن آن، اما من می خواهم به شما یک ایمیل ارسال کنم. من برخی از ایده های خلاقانه برای وبلاگ شما داشته ام
علاقه مند به شنیدن در هر صورت، وب سایت بزرگ و من منتظر دیدن آن هستم
در طول زمان گسترش یابد
چهارشنبه 10 آبان 1396 04:55 ب.ظ
با تشکر از ارسال پست های شگفت انگیز! من قطعا خواندن آن را دوست داشتم
شما ممکن است یک نویسنده بزرگ باشید. به یاد داشته باشید وبلاگ خود را به نشانه گذاری کنید
و در نهایت یکبار برمیگردد. من می خواهم شما را تشویق کنم
در نهایت پست های عالی خود را ادامه دهید، روز خوبی داشته باشید!
چهارشنبه 18 مرداد 1396 10:12 ق.ظ
Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for
your next post thank you once again.
سه شنبه 17 مرداد 1396 08:44 ق.ظ
When someone writes an paragraph he/she retains the idea of a user in his/her mind that how a user can know
it. Therefore that's why this paragraph is great. Thanks!
جمعه 2 تیر 1396 09:28 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب در
آیا نه حل و فصل بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما موفق به من مؤمن متاسفانه
تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.
من با این حال مشکل خود را با فراز در منطق و یک
خواهد را خوب به پر کسانی که معافیت.
اگر شما در واقع که می توانید انجام
من می مطمئنا بود تحت تاثیر قرار داد.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:10 ب.ظ
This post will help the internet viewers for
setting up new website or even a blog from start to end.
پنجشنبه 28 فروردین 1393 11:43 ب.ظ
ممنون از سایت خوب و مطالب مفید شما
خوشحال می شوم از سایت ما نیز دیدن فرمایید.


http://www.downloadketab.com

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

type="text/javascript" src="http://Pichak.Net/blogcod/flag/js/molana-2.js"> استخدام نیوز