تبلیغات
صدای خسته - بهترین اشعار برای تو که نیستی
 
صدای خسته
هان مشو نومید چون واقف نه‌ای از سر غیب باشد اندر پرده بازی‌های پنهان غم مخور
دوشنبه 4 فروردین 1393 :: نویسنده : رسول جعفری

به شانه هایم زدی تا تنهاییم را تکانده باشی. به چه دل خوش کردی؟ تکاندن برف از شانه های آدم برفی

مرا هزار امید است و هر هزار تویی

                               شروع شادی و پایان انتظار تویی

بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت

                               چه بود غیر خزانها اگر بهار تویی

دلم ز هرچه به غیر از تو بود خالی ماند

                               در این سرا تو بمان ! ای که ماندگار تویی

شهاب زود گذر لحظه های بوالهوسی است

                               ستاره ای که بخندد به شام تار تویی

جهانیان همه گر تشنگان خون منند

                               چه باک زان همه دشمن، چو دوستدار تویی

دلم صراحی لبریز آرزومندی است

                               مرا هزار امید است و هر هزار تویی

 

سیمین بهبهانی


ای نازنین !‌ نگاه روان پرور تو کو ؟

                                     وان خندهٔ ز عشق پیام آور تو کو ؟

ای آسمان تیره که اینسان گرفته ای

                                     بنما به من که ماه تو کو ؟ اختر تو کو ؟

ای سایه گستر سر من ،‌ ای همای عشق

                                    از پا فتاده ای ز چه ؟ بال و پر تو کو ؟

ای دل که سوختی به بر جمع ، چون سپند

                                   مجمر تو را کجا شد و خاکستر تو کو ؟

آخر نه جایگاه سرت بود سینه ام ؟

                                   سر بر کدام سینه نهادی سر تو کو ؟

ناز از چه کرده ای ، چو نیازت به لطف ماست ؟

                                   آخر بگو که یار ز من بهتر تو کو

سودای عشق بود و گذشتیم ما ز جان

                                  اما گذشت این دل سوداگر تو کو ؟

صدها گره فتاده به زلف و به کار من

                                  دست گره گشای نوازشگر تو کو ؟

سیمین !‌ درخت عشق شدی پاک سوختی

                                  اما کسی نگفت که خاکستر تو کو ؟

 

سیمین بهبهانی


 

چه گویمت ؟ كه تو خود با خبر ز حال منی

                               چو جان، ‌نهان شده در جسم پر ملال منی

جنین كه می گذری تلخ بر من، از سر قهر

                                گمان برم كه غم انگیز ماه وسال منی

خموش و گوشه نشینم، مگر نگاه توام

                                لطیف و دور گریزی، مگر خیال منی

ز چند و چون شب دوریت چه می پرسم

                                 سیاه چشمی و خود پاسخ سوال منی

چو آرزو به دلم خفته ای همیشه و حیف

                                 كه آرزوی فریبنده ی محال منی

هوای سركشی ای طبع من، ‌مكن! كه دگر

                                 اسیر عشقی و مرغ شكسته بال منی

 

سیمین بهبهانی
گفتا که می بوسم تو را، گفتم تمنا می کنم

                                 گفتا اگر بیند کسی، گفتم که حاشا می کنم

گفتا ز بخت بد اگر، ناگه رقیب آید ز در

                                 گفتم که با افسونگری، او را ز سر وا می کنم

گفتا که تلخی های می گر نا گوار افتد مرا

                                 گفتم که با نوش لبم، آنرا گوارا می کنم

گفتا چه می بینی بگو، در چشم چون آیینه ام

                                 گفتم که من خود را در آن عریان تماشا می کنم

گفتا که از بی طاقتی دل قصد یغما می کند

                                 گفتم که با یغما گران باری مدارا می کنم

گفتا که پیوند تو را با نقد هستی می خرم

                                 گفتم که ارزانتر از این من با تو سودا می کنم

گفتا اگر از کوی خود روزی تو را گفتم برو

                                 گفتم که صد سال دگر امروز و فردا می کنم

 

سیمین بهبهانی


بگذار که درحسرت دیدار بمیرم

                                    درحسرت دیدار تو بگذار بمیرم

دشوار بود مردن و روی تو ندیدن

                                     بگذار به دلخواه تو دشوار بمیرم

بگذار که چون ناله ی مرغان شباهنگ 

                                     در وحشت و اندوه شب تار بمیرم

بگذارکه چون شمع کنم پیکر خود آب

                                     در بستر اشک افتم و ناچار بمیرم

می میرم از این درد که جان دگرم نیست

                                     تا از غم عشق تو دگر بار بمیرم

تا بوده ام، ای دوست، وفادار تو بودم

                                     بگذار بدانگونه وفادار....  بمیرم .....

سیمین بهبهانیای رفته ز دل، رفته ز بر، رفته ز خاطر

                              بر من منگر تاب نگاه تو ندارم

بر من منگر زانکه به جز تلخی اندوه

                              در خاطر از آن چشم سیاه تو ندارم

ای رفته ز دل، راست بگو! بهر چه امشب

                              با خاطره ها آمده ای باز به سویم؟

گر آمده ای از پی آن دلبر دلخواه

                              من او نیم او مرده و من سایه ی اویم

من او نیم آخر دل من سرد و سیاه است

                              او در دل سودازده از عشق شرر داشت

او در همه جا با همه کس در همه احوال

                              سودای تو را ای بت بی مهر! به سر داشت

من او نیم این دیده ی من گنگ و خموش است

                             در دیده ی او آن همه گفتار، نهان بود

آن عشق غم آلوده در آن نرگس شبرنگ

                             مرموزتر از تیرگی ی شامگهان بود

من او نیم آری، لب من این لب بی رنگ

                             دیری ست که با خنده یی از عشق تو نشکفت

اما به لب او همه دم خنده ی جان بخش

                            مهتاب صفت بر گل شبنم زده می خفت

بر من منگر، تاب نگاه تو ندارم

                            آن کس که تو می خواهیش از من به خدا مرد

او در تن من بود و ندانم که به ناگاه

                            چون دید و چه ها کرد و کجا رفت و چرا مرد

من گور ویم و گور ویم، بر تن گرمش

                             افسردگی و سردی ِ کافور نهادم

او مرده و در سینه ی من، این دل بی مهر

                             سنگیست که من بر سر آن گور نهادم

 

سیمین بهبهانی


گر بوسه می خواهی بیا، یک نه دو صد بستان برو

                                   این جا تن بی جان بیا، زین جا سراپا جان برو

صد بوسه ی تر بَخْشَمَت، از بوسه بهتر بَخْشَمَت

                                   اما ز چشم دشمنان، پنهان بیا، پنهان برو

هرگز مپرس از راز من، زین ره مشو دمساز من

                                    گر مهربان خواهی مرا، حیران بیا حیران برو

در پای عشقم جان بده، جان چیست، بیش از آن بده

                                    گر بنده ی فرمانبری، از جان پی فرمان برو

امشب چو شمع روشنم، سر می کشد جان از تنم

                                    جان ِ برون از تن منم، خامُش بیا سوزان برو

امشب سراپا مستیم، جام شراب هستیم 

                                     سرکش مرا وَزْکوی من افتان برو؟ خیزان برو

بنگر که نور حق شدم، زیبایی ی مطلق شدم

                                     در چهره ی سیمین نگر، با جلوه ی جانان برو

سیمین بهبهانیکاش من هم، همچو یاران، عشق یاری داشتم
                                         خاطری می خواستم یا خواستاری داشتم

تا کشد زیبا رخی بر چهره ام دستی ز مهر،

                                         کاش، چون ایینه، بر صورت غباری داشتم

ای که گفتی انتظار از مرگ جانفرساتر است!

                                         کاش جان می دادم اما انتظاری داشتم.

شاخه ی عمرم نشد پر گل که چیند دوستی

                                         لاجرم از بهر دشمن کاش خاری داشتم

خسته و آزرده ام، از خود گریزم نیست، کاش

                                         حالت از خود گریزِ چشمه ساری داشتم.

نغمه ی سر داده در کوهم، به خود برگشته ام

                                         که به سوی غیر خود راه فراری داشتم،

محنت و رنج خزان این گونه جانفرسا نبود

                                          گر نشاطی در دل از عیش بهاری داشتم

تکیه کردم بر محبت، همچو نیلوفر بر آب

                                          اعتبار از پایه ی بی اعتباری داشتم

پای بند کس نبودم، پای بندم کس نبود

                                          چون نسیم از گلشن گیتی گذاری داشتم

آه، سیمین! حاصلم زین سوختن افسرده است

                                          همچو اخگر دولت ناپایداری داشتم!...

 

سیمین بهبهانی 

ستاره دیده فروبست و آرمید، بیا

                            شراب نور به رگ های شب دوید، بیا

ز بس به دامن شب اشک انتظارم ریخت

                            گل سپیده شکفت و سحر دمید، بیا

شهاب ِ یاد تو در آسمان خاطر من

                            پیاپی از همه سو خطّ زر کشید، بیا

ز بس نشستم و با شب حدیث غم گفتم

                            ز غصّه رنگ من و رنگ شب پرید، بیا

به وقت مرگم اگر تازه می کنی دیدار

                            بهوش باش که هنگام آن رسید، بیا

به گام های کسان می برم گمان که تویی

                            دلم ز سینه برون شد ز بس تپید، بیا

نیامدی که فلک خوشه خوشه پروین داشت

                            کنون که دست سحر دانه دانه چید، بیا

امیدِ خاطر ِ سیمین ِ دل شکسته تویی

                            مرا مخواه از این بیش ناامید، بیا 

یارب مرا یاری بده تا خوب آزارش کنم

هجرش دهم، زجرش دهم ،خوارش کنم ،زارش کنم


از بوسه های آتشین ، وز خنده های دل نشین

صد شعله در جانش زنم،صد فتنه در کارش کنم


در پیش چشمش ساغری گیرم ز دست دلبری

از رشک آزارش دهم ،از غصه بیمارش کنم


بذری به پایش افکنم ،گویم خداوندش منم

چون بنده در سودای زر،کالای بازارش کنم


گوید بیفزا مهر خود،گویم بکاهم مهر خود

گوید که کمتر کن جفا ، گویم که بسیارش کنم


هر شامگه در خانه ای،چابکتر از پروانه ای

رقصم بر بیگانه ای ، وز خویش بیزارش کنم


چون بینم آن شیدای من فارغ شد از سودای من

منزل کنم در کوی او ، باشد که دیدارش کنم


گیسوی خود افشان کنم،جادوی خود گریان کنم

با گونه گون سوگندها،بار دگر یارش کنم


چون یار شد، بار دگر کوشم به آزاری دگر

تا این دل دیوانه را راضی ز آزارش کنم


سیمین بهبهانینوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 8 مرداد 1398 08:03 ق.ظ
Sexy2call Quick search and find the modern results Find a massage escort
girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Interested in escort girls?
Discrete apartments? Complete a quick search
by region
سه شنبه 8 مرداد 1398 05:19 ق.ظ
Hey superb blog! Does running a blog like this take a great deal of work?
I have virtually no expertise in computer programming
but I had been hoping to start my own blog soon. Anyway, should you have any recommendations or tips for new blog owners please share.
I know this is off topic nevertheless I just had to ask.
Thanks!
سه شنبه 8 مرداد 1398 02:36 ق.ظ

Very good stuff, Regards.
canadian online pharmacies legitimate canadian drugs canada medication prices canadian pharmacies without an rx canadian online pharmacies legal aarp recommended canadian online pharmacies reputable canadian prescriptions online canadian online pharmacy pharmacy canada 24 most reliable canadian online pharmacies
دوشنبه 7 مرداد 1398 08:04 ب.ظ
Index Search Villas and lofts rented, search by region, find during first minutes a villa for
rental by city, a range of
دوشنبه 7 مرداد 1398 04:27 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find in a few minutes a villa rented by city,
several different rooms lofts and villas.
Be astounded by the photos and knowledge that they have to supply you.
The website is a center for all of you the ads while in the field, bachelorette party?
Enjoy an associate who leaves Israel? Regardless of what the explanation you should rent a villa for a forthcoming event or just a bunch recreation appropriate for any age.
The site is also the middle of rooms from the hour, which is another subject, for lovers who are looking for a lavish room equipped for discreet entertainment
which has a spouse or lover. Regardless of what you are looking for, the 0LOFT website makes a look for you to
find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
سه شنبه 1 مرداد 1398 11:37 ق.ظ
Sexy2call Quick search and get the modern results Look for a massage escort girl,
discrete apartment or any perfect and indulgent recreation.
Trying to find escort girls? Discrete apartments?
Come up with a quick search by region
سه شنبه 1 مرداد 1398 01:43 ق.ظ
Superb post however I was wanting to know if you could write
a litte more on this topic? I'd be very grateful if you
could elaborate a little bit further. Thanks!
یکشنبه 30 تیر 1398 08:37 ق.ظ
thanks a good deal this amazing site will be official plus
simple
یکشنبه 30 تیر 1398 03:50 ق.ظ
many thanks a whole lot this site is usually professional in addition to laid-back
شنبه 29 تیر 1398 10:06 ق.ظ
Thanks for another great post. Where else may just anybody get that kind
of information in such an ideasl way of writing? I have a presentatiion subsequent week, and I am
at the search for such information.
جمعه 28 تیر 1398 09:09 ق.ظ
"We need to build to an alternative crescendo, cheri," he said.
"And then we could have an ending that might be as none before."

His smile was decadent, his eyes were loaded with lust,
plus the soft skin of his hard cock against my sex
was having its intended effect. I was feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt the actual top of his cock push agonizingly at the entrance of my pussy, and I desired him to thrust into me
hard. Instead he pulled back and slid his hardness back as much as my clit.


I was aching to own him inside, and I can tell that his have to push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to match mine, and I knew the sense of my wet pussy lips about the head of his cock was getting an excessive amount for both
of us.

"Permit the finale begin," he said, and he slid the
end of his cock inside me.

Both of us gasped as they held his cock there for the moment.
I contracted my pussy to him further inside, and then he threw his return with the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, every
time I squeezed my pussy around him. His cock felt wonderful the way it filled me, but I want to everthing inside
me. I rolled to the side and rested my leg against his shoulder, and hubby plunged his cock all the way
in.
پنجشنبه 27 تیر 1398 10:31 ب.ظ
Sexy2call Quick search and acquire the most recent results Look for a
massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Trying to find escort girls?

Discrete apartments? Complete a quick search by region
دوشنبه 24 تیر 1398 05:06 ق.ظ
Index Search Villas and lofts rented, search by region, find in a few minutes a villa for
rental by city, a variety of rooms lofts and villas. Be impressed by the images and knowledge
that they have to provide you. The website is a center
for you all the ads in the field, bachelorette party? Play with an associate
who leaves Israel? Whatever the reason why you have to rent a villa for the next event or perhaps a team recreation ideal
for any age. The site is also the middle of rooms by way of the hour,
which has already been another subject, for lovers who are searching for an expensive room equipped for discreet entertainment that
has a spouse or lover. Whatever you want, the
0LOFT website produces a search for you to identify rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
یکشنبه 23 تیر 1398 11:40 ق.ظ
Hello to every one, the contents existing at this web
site are truly awesome for people experience, well, keep up the nice
work fellows.
شنبه 22 تیر 1398 09:39 ق.ظ
"We will need to build to a new crescendo, cheri," he said.
"And then we could have an ending which is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were packed with lust, and the soft skin of his hard cock
against my sex was having its intended effect. I became feeling a stronger
arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.

I felt the of his cock push agonizingly at the doorway of
my pussy, and I desired him to thrust into me hard.
Instead he retracted and slid his hardness back nearly my clit.


I used to be aching to possess him inside,
and I was able to tell that his have to push that wonderful hard cock inside me was
growing. His moans grew to enhance mine, and I knew the opinion of my wet pussy lips
within the head of his cock was getting excessive for both of us.


"Permit the finale begin," he said, anf the husband slid the top of his cock inside me.


The two of us gasped because he held his cock there for the moment.
I contracted my pussy to pull him further inside, and that he threw
his head back in the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, and
every time I squeezed my pussy around him.

His cock felt wonderful mainly because it filled me, but
I needed all this inside me. I rolled sideways and rested my
leg against his shoulder, and hubby plunged his cock up in.
جمعه 14 تیر 1398 10:32 ق.ظ
Sexy2call Quick search and get the newest results Get a
massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Interested in escort girls?

Discrete apartments? Make a quick search by region
جمعه 14 تیر 1398 04:23 ق.ظ
An impressive share! I've just forwarded this onto a colkleague who was doing a little homework on this.

And he in fact ordered me dinner becausxe I discovered it for
him...lol. So let me reword this.... Thank YOU for the meal!!
But yeah, thanx for spending time to discuss this topic
here on your internet site.
جمعه 7 تیر 1398 11:58 ق.ظ
Helpful information. Fortunate me I discovered your site
unintentionally, annd I am shocked why this accident didn't happened earlier!
I bookjarked it.
دوشنبه 3 تیر 1398 09:09 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's having a cappuccino.
He is handsome. Brown hair slicked back, glasses which fit his face, hazel eyes and the prettiest lips
I've seen. He could be nice, with incredible arms
plus a chest that stands apart on this sweater.

We're standing before of one another speaking about our lives, what
we would like for future years, what we're interested in on another
person. He starts saying that bigger been rejected lots of times.‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I only say He smiles
at me, biting his lip.

‘Oh, I can't know. Everything happens for an excuse right.
But tell me, utilize reject me, can you Ana?' He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you right now?' he explained as I am more detailed him and kiss him.

‘When don't ask, function it.' I reply.

‘I'm keen on the method that you think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my calcaneus within his leg, massaging it slowly. ‘So what can you wish girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone discussion what we want. A person who won't say yes simply because I said yes. Someone who's not scared when you attempt something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid when trying new things, especially in regards to making interesting things in the bedroom ', I intimate ‘And I really like women who are direct, who cut in the chase, like you only did. For being
honest, that's a huge turn on.'
دوشنبه 3 تیر 1398 07:35 ق.ظ

Nicely put, With thanks!
when can i take another cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis baratos compran uk generic for cialis we like it cialis price safe site to buy cialis online buy name brand cialis on line cialis 100mg suppliers cialis 20mg where do you buy cialis
شنبه 1 تیر 1398 09:20 ق.ظ
Qualoity articles orr reviews is the msin to interest the people to pay a
quick visit the website, that's what his web site is
providing.
جمعه 31 خرداد 1398 03:48 ب.ظ

Thank you. Wonderful information!
brand cialis generic cialis price thailand buy cialis cheap 10 mg cialis et insomni cialis lowest price cialis tablets australia buy cialis sample pack canadian drugs generic cialis cialis 5 mg funziona cialis generic tadalafil buy
جمعه 31 خرداد 1398 12:00 ق.ظ

Incredible tons of terrific knowledge!
where to buy cialis in ontario trusted tabled cialis softabs tadalafil generic cialis at walmart wow look it cialis mexico wow cialis 20 cialis 100mg suppliers click here cialis daily uk generic cialis at walmart cialis alternative
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:37 ق.ظ

You made your point!
where do you buy cialis cialis venta a domicilio how does cialis work brand cialis generic cialis taglich cialis prices miglior cialis generico bulk cialis miglior cialis generico look here cialis order on line
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:31 ب.ظ

Many thanks! Quite a lot of content!

we like it safe cheap cialis cialis australian price achat cialis en suisse cialis super acti price cialis wal mart pharmacy cialis australia org 40 mg cialis what if i take cialis 10mg prix pharmaci venta de cialis canada cialis 20mg prix en pharmacie
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:48 ق.ظ
thanks lots this fabulous website is elegant and informal
دوشنبه 27 خرداد 1398 10:37 ب.ظ

Kudos! I value this.
price cialis wal mart pharmacy cialis tablets cialis from canada cialis coupons cialis online napol 5 mg cialis coupon printable we like it safe cheap cialis tarif cialis france cialis daily buying cialis in colombia
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:32 ق.ظ

Fantastic facts. Thank you.
wow cialis 20 cialis 20 mg cut in half generic low dose cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis 5 mg effetti collateral buy cialis sample pack generic cialis at walmart can i take cialis and ecstasy comprar cialis 10 espa241a cialis generico postepay
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:36 ق.ظ

Terrific stuff. Many thanks!
tadalafilo prices for cialis 50mg cialis pills price each link for you cialis price buy cialis sample pack cialis taglich safe dosage for cialis prices for cialis 50mg canadian drugs generic cialis we choice free trial of cialis
جمعه 24 خرداد 1398 09:19 ق.ظ

Thanks a lot, Lots of material.

cipla cialis online sialis cialis reviews only best offers cialis use cuanto cuesta cialis yaho tesco price cialis buy cialis cheap 10 mg cialis et insomni cialis professional from usa effetti del cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

type="text/javascript" src="http://Pichak.Net/blogcod/flag/js/molana-2.js"> استخدام نیوز